Vérvétel
és analízis

A vérvétel az álta­lános egész­ségi állapot meg­hatá­rozá­sára, diag­nózis fel­állí­tására, külön­böző beteg­ségek lefo­lyásá­nak vizs­gála­tára, vala­mint gyógy­szeres keze­lések elle­nőrzésé­re alkal­mas, amely klini­kán­kon nyugodt, kelle­mes környe­zetben zajlik, több éves tapasz­talattal rendel­kező egész­ség­ügyi asszisz­tenseink­kel sorban állás nélkül, előre egyez­tetett időpont­ban.

A vérminták vizsgálatát a Centrum-Lab Kft. végzi, amely a labor­vizsgá­latok terén jelenleg Magyar­ország leg­dinami­kusab­ban és leg­professzio­náli­sab­ban növek­vő szol­gálta­tója. Áraink a Centrum-Lab Kft. áraival azonosak (+3000 Ft vérvételi díj).

Centrum-Lab Kft. lakossági árlistája itt tekinhető meg

A terhesség alatti vérvétel menete:

1 Első vérvétel – a terhesség megállapítását követően, de legkésőbb a 12. hétig. A szűrés kiterjed: teljes vérkép, (máj- és vesefunkció lehet, de nem kötelező), éhgyomri vércukor, vizeletvizsgálat, vércsoport, ellenanyag, Wassermann (vérbaj-szűrés), esetleg TORCH vizsgálat (Toxoplasmosis, Rubeola, Chlamydia, esetleg Cytomegalo vírus, kanyaró elleni védettség vizsgálata), HBsAg

2Második vérvétel – időpontja a váradósság 24-28. hetében. A szűrés kiterjed: OGTT. T.vérkép, T.vizelet, vér­csoport + ellen­anyag

3 Harmadik vérvétel – időpontja a váradósság 36-38. hetében. A szűrés kiterjed: teljes vérkép, vizelet, vércukor, (máj- és vesefunkciók) nem kötelező,vércsoport + ellenanyagszűrés